Wanneer we enigszins bekommerd zijn om de kwaliteit van onze interventies, zijn intervisie en supervisie onontbeerlijke werkvormen binnen de hulpverlening.

Onder intervisie verstaan we dan: “een regelmatig collegiaal overleg in een kleine groep waarin de betrokkenen werkervaringen met elkaar bespreken met het doel elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren”. Onder supervisie: “supervisanten leren, onder leiding van een supervisor, vanuit eigen werkervaringen en op een zelfsturende manier, hun deskundigheid te bevorderen”.

Op deze dagen willen we beide werkvormen nader belichten door in te gaan op de basisvoorwaarden en –vaardigheden, de mogelijke modellen en structuren, hulpmiddelen, moeilijkheden bij het opstarten. De tweede dag brengen we deze ideeën in praktijk door te oefenen met een aantal concrete casussen.