4-jarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie

 

Rapunzel vzw organiseert in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, de 4-jarige opleiding Relatie- en gezinstherapie in het kader van een Permanente Vorming.

 

Deze opleiding is erkend door de BVRGS.
Er worden in totaal 70 ECTS-studiepunten toegekend aan deze 4-jarige opleiding.

4-jarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie

Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners die professioneel als relatie- en gezinstherapeut werkzaam zijn of zullen zijn, en die de nodige wetenschappelijke vooropleiding hebben nl. een master in de klinische psychologie, klinische orthopedagogie of een artsendiploma met een specialisatie opleiding kinder- en jeugd of volwassen psychiatrie of ASO.

Deze opleiding beoogt het bijbrengen van het theoretisch kader van systeemtherapie, het aanleren van psychotherapeutische competenties en vaardigheden en het ontwikkelen van een therapeutische basishouding. In de opleiding komt zowel het werken met paren als het werken met gezinnen uitgebreid aan bod.

ūüďĖ Meer lezen?
Hoe Vasalisa erin slaagt cli√ęnten te helpen om uit de schaduw van oude bomen te treden, in: Wegen naar her-verbinding. Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken (2017)

Praktische info

Startdatum

dinsdag 01 oktober 2024

Bekijk alle opleidingsdagen
Aantal lesdagen

83


Schrijf je in

  1.   Ervaringsgerichte leertherapie

  Het experi√ęnti√ęle perspectief is een belangrijke focus in onze opleiding tot relatie- en gezinstherapeut. De¬†ervaringsgerichte en procesmatige benadering¬†vormt de basis van het omgaan met systemen en het hanteren van jezelf als therapeut.

  In de eerste fase van de opleiding is een korte eigen leertherapie voorzien. In de leertherapie kun je therapie ervaren vanuit de cli√ęnt-positie.

  De doelstellingen van deze leertherapie zijn meervoudig.

  • Leren kijken naar¬†de persoonlijke relatiepatronen, relationele krachten en mogelijkheden, vertrouwde rollen en functies in eigen relaties en gezinssituatie. Dit maakt je bewust hoe je jezelf inzet in het relatiepatroon met het cli√ęntsysteem en biedt meer¬†relationele soepelheid en mogelijkheden¬†voor interventies.
  • We kijken naar het verband tussen de mogelijkheden, kwetsbaarheden en valkuilen binnen je therapeutisch functioneren en de voorgeschiedenis in je gezin van oorsprong en in andere bepalende relaties.

  We maken gebruik van een non-verbale werkvorm: de “sculpting”-techniek of “tableaux vivants”.Later in de opleiding maken we een¬†genogram¬†op van je eigen gezin van oorsprong, als middel om inzicht te krijgen in de eigen intergenerationele erfenis en tradities. We staan tevens stil bij de invloeden van multiculturele diversiteit.

  In ieder opleidingsblok gaan we aan de slag met het¬†eigen verhaal van de deelnemers. De verschillende perspectieven worden aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en opdrachten verduidelijkt en gedemonstreerd. Reflecties over de koppeling tussen persoonlijke ervaringen en de houding als therapeut worden verdiept en verbreed binnen de verschillende opleidingsthema’s.

  2.   Theoretisch-praktische cursus Systeemtherapie

   

  Afbeelding

  In deze opleiding krijg je een grondige verdieping in het gedachtegoed van de systeemtherapie.
  We nemen jullie mee in de verschillende perspectieven die het systemisch kader rijk is vertrekkende vanuit de basisperspectieven zoals de grondleggers van de systeemtherapie dit hebben opgebouwd tot de postmoderne en hedendaagse perspectieven.

  Daarnaast laten we jullie kennis maken met de verschillende settings waarbinnen systeemtherapie kan worden gebruikt nl. het werken met koppels, het werken met gezinnen met kinderen en jongeren en het werken met zicht op grotere systemen (transgenerationeel en eco-systemisch).

  Per opleidingsdag krijg je een deel¬†literatuur¬†ter beschikking die je een grondige ori√ęntatie biedt in het kader. Tijdens de openingsdagen zelf bouwen we het kader verder op en gaan we¬†praktijkgericht¬†aan de slag a.h.v. gerichte oefeningen, videomateriaal, reflectieopdrachten en rollenspel etc.

  2.1 Perspectieven in systeemtherapie

  Basisperspectieven systeemtherapie

  Tijdens de eerste twee dagen bekijken we, via oefeningen, vooral de posities van de cli√ęnt en de therapeut en dit vanuit een systemisch perspectief. Daarna raken de deelnemers vertrouwd met de theorie van de verschillende scholen.

  • de strategische school
  • de structurele school
  • de cybernetische school
  • de experi√ęnti√ęle school
  • de communicatietheorie

  Deelnemers leren kijken naar een gezin als een¬†interactief systeem¬†waarin gezinsleden elkaar voortdurend be√Įnvloeden. We besteden de nodige aandacht aan het herkennen van¬†circulaire communicatiepatronen¬†de inhoud even kunnen loslaten en het systeem (betrekkingsniveau) zien. We besteden aandacht aan specifieke¬†vaardigheden¬†en thema‚Äôs zoals: invoegen, communicatievaardigheden, ‚Äėpatient position‚Äô, formuleren van systemische hypothesen, werken met een observatieschema voor gezinnen, positief herkaderen, circulaire vragen stellen, enz.

  Postmoderne en recente perspectieven

  In dit gedeelte komen volgende perspectieven aan bod:

  • het narratieve perspectief
  • het oplossingsgerichte perspectief
  • de collaboratieve benadering
  • de dialogische benadering
  • het gehechtheidsparadigma

  Tijdens de eerste dagen wordt er uitgebreid stil gestaan bij het postmoderne paradigma en de consequenties voor de systeemtherapeutische praktijk. Vooral de¬†veranderende positie van de therapeut, de grote gerichtheid op samenwerking en het belang van¬†verhalen, taal en dialoog¬†staan hierbij centraal. De daaropvolgende dagen worden deze perspectieven verder bestudeerd (ondermeer aan de hand van video’s) en ingeoefend.
  Hierbij komen ondermeer aan bod: de collaboratieve taalbenadering van Anderson & Goolishian, het werk van Tom Andersen en het oefenen met reflecting teams en reflecting processes, de narratieve benadering van Michael White en de ontwikkelingen in het Dulwich Centre en de U.K., de recente ontwikkelingen en de invloed vanuit solution-focused therapy, ondermeer op de therapeutische samenwerking en op het werken met families met kinderen en jongeren (FFT en MST). Tijdens de laatste dagen worden de ontwikkelingen van de jongste jaren bestudeerd, ondermeer de dialogische benadering (Rober, Seikkula) en de invloed van het gehechtheidsparadigma (MBFT, EFT).

  “Rapunzel is een oase van rust en veiligheid, waar je de tijd en de ruimte krijgt om te falen en nog eens te mogen proberen.
  Daarvoor alleen al is het een unieke plek.”

  2.2 Relatietherapie

  In dit trainingsgedeelte, ge√Įnspireerd op het gedachtegoed van ondermeer J√ľrg Willi, Sue Johnson, Fonagy en Bateman komen de volgende onderdelen aan bod:

  • algemene visie op en principes van relatie-ontwikkeling in een pluriforme en multiculturele maatschappij
  • het belang van verliefdheid, liefde, hechting, tegenkracht, differentiatie en open conflicten in partnerrelaties
  • stilstaan bij een aantal gevoelige thema’s waarrond partners elkaar vinden en uitdagen tot co-evolutie of waarrond posities van partners kunnen escaleren tot collusie en verkramping
  • inoefenen van veranderingsmogelijkheden en strategie√ęn om tot co-evolutie te komen

  2.3 Werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch ontwikkelingsperspectief

  Uitgebreid onderzoek toont de effectiviteit van systemische interventies aan bij allerhande problemen van kinderen en adolescenten zoals; hechtingsproblemen, mishandeling en verwaarlozing, gedrags en emotionele problemen, eetstoornissen, somatische problemen en beginnende psychoses.

  Het gezinsdynamisch ontwikkelingsperspectief biedt ons een systemisch perspectief om samen met ouders, kinderen en adolescenten aan de slag te gaan.
  Kinderen en jongeren zijn volop in groei en ontwikkeling. Vanuit hun eigen ontwikkeling stellen ze het gezin en hun leefcontext voor bepaalde vragen en uitdagingen. Noden en behoeften rond hechting en binding, structuur en autonomie, begrenzing en ruimte, identiteit en vertrouwen, leveren de bouwstenen voor zowel de kindontwikkeling als de gezinsontwikkeling. Via de metafoor van het¬†“Ontwikkelingshuis”¬†staan we stil bij de verschillende ontwikkelingsthema’s doorheen de gezinslevensloop. De familiale context, school en de directe omgeving van gezinnen, de samenleving en cultuur be√Įnvloeden deze groei.

  In de praktijk blijkt het betrekken van kinderen en jongeren geen evidentie. We gaan op zoek naar een eigen taal waarmee we kinderen en jongeren actief kunnen betrekken in de therapie. Speelsheid, beeldende taal en allerlei non- verbale werkvormen zijn belangrijk als we jonge kinderen en jeugdigen tot actieve gesprekspartners in de therapie willen maken.

  Aansluitend staan we stil bij de invloed van¬†verstoorde ontwikkeling¬†en het¬†hanteren van diagnoses¬†binnen een systeemtherapeutische werkwijze. Vertrekkend vanuit de diagnose hanteren we een niet-objectiverend perspectief waarin gezocht wordt naar het unieke verhaal van iedere mens dat betekenis krijgt in een breder verband. Een diagnose zoals ADHD, autisme, hechtingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, enz. geeft daarbij geen verklaring, maar kan wel een mogelijke richting aanwijzen om beter te kunnen aansluiten bij de beleving van de cli√ęnt.

  2.4 De intergenerationele en eco-systemische benadering

  Als afronding van het theoretisch-praktisch gedeelte van de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het intergenerationele en eco-systemsiche perspectief. Het experi√ęntieel systemisch werken met allerlei varianten van genogrammen, ge√Įnspireerd door ondermeer het werk van Monika Mc Goldrick, Nagy, Byng- Hall en andere systeemtherapeuten zal toegelicht worden aan de hand van literatuur en praktijkoefeningen.

  Van de deelnemers wordt verwacht dat ze opzoekingswerk doen in de ruimere familie en hun eigen context om hun genogram te kunnen opmaken en samenstellen.
  Deelnemers stellen om de beurt hun genogram voor aan de groep, onder begeleiding van de trainer. Dit als vorm van intergenerationele verkenning van familiale bronnen van kracht, modellen, patronen, posities, legaten, delegaten en stressoren.

  2.5 Themadagen

  Voor de themadagen nodigen wij jaarlijks interessante gastsprekers uit.

  • Diversiteit en multiculturaliteit in systeemtherapie
  • Systeemtherapie en psychiatrische diagnoses
  • Mentaliseren in gezinnen
  • Geweld in gezinnen en paren
  • Vechtscheidingen

  3. Supervisie

  Supervisie van de praktijk neemt eveneens een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Er wordt van deelnemers verwacht dat ze van bij het begin van de opleiding eigen praktijkervaringen als systeemtherapeut kunnen inbrengen. Iedere deelnemer brengt volgens een afgesproken beurtsysteem per opleidingsdag video-opnames van zijn eigen werk als systeemtherapeut in ter bespreking.

  Afbeelding

  Vanaf het 2de jaar worden er geregeld supervisiedagen ingepland, waarbij een viertal supervisiecasi van cursisten aan bod komen. Op een actieve manier wordt er gewerkt met de concrete supervisievragen van de deelnemers.
  De cursist dient een logboek bij te houden van zijn supervisiemomenten zodat er een reflectieproces op gang kan komen bij cursisten en zijzelf de rode draad van hun therapeutische evolutie kunnen leren onderkennen.

  Tijdens de supervisies komen allerlei thema’s van systeemtherapeutisch werken aan bod: echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen en nieuwe gezinsvormen, genderthema’s, multiculturele gezinnen, trauma’s in gezinnen, ethische vragen, onderzoekskwesties etc.
  Het systeemtherapeutische kader wordt toegelicht en er wordt gerefereerd naar de bestaande literatuur.

  4. Regionale intervisiegroep

  Binnen de groep cursisten worden vanaf de start van deze opleiding regionale intervisiegroepen samengesteld. De deelnemers vergaderen met hun groepje 5 halve dagen of avonden per opleidingsjaar en dit zonder trainer.
  Er kunnen opdrachten voor deze samenkomsten worden gegeven door de trainers tijdens de opleidingsdagen.
  Verder vullen de groepsgenoten de intervisiemomenten in met praktijkbesprekingen en gezamenlijke verwerking van de theorie.

  5. Evaluatie, eindwerk en certificatie

  Op het einde van elk opleidingsjaar is een reflectiedag voorzien. A.h.v. een creatieve opdracht staan we stil bij het leerproces van iedere deelnemer en formuleren we samen aandachtspunten en werkpunten voor het volgende opleidingsjaar.
  Tevens reflecteren we geregeld over het groepsdynamisch functioneren van de opleidingsgroep als geheel zodat de groep een veilige en gezonde terugvalbasis kan blijven.
  Elke deelnemer maakt een eindwerk dat hij in de loop van het laatste jaar zal uiteenzetten voor de groep. In dit eindwerk (+/- 20 blz) kadert de cursist theoretisch een bepaalde concrete gezins- en relatieproblematiek die hij begeleidt.

  Greet Splingaer

  Bert De Lange

  Bart Heirbaut

  Mieke Hoste

  Liesbet Monballiu

  Jasmina Sermijn

  Bruno Hillewaere

  Gastopleiders


  Luc Declercq

  Martine Van Puyvelde

  Birsen Taspinar

  Peter Rober

  Gerrit Loots

  Toelatingsvoorwaarden

  Deze opleiding staat open voor hulpverleners die overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen in aanmerking komen voor het volgen van een opleiding in de psychotherapie d.w.z.

  • masters in de klinische psychologie
  • masters in de klinische orthopedagogiek
  • houders van een artsendiploma met een specialisatie opleiding kinder- en jeugd of volwassen psychiatrie of ASO

  Kandidaten dienen professioneel werkzaam te zijn in de geestelijke gezondheidszorg met een psychotherapeutisch mandaat. De opleiding staat ook open voor mensen die pas enige jaren afgestudeerd zijn en mensen die werken zonder therapeutisch mandaat op voorwaarde dat zij de mogelijkheid tot praktijkervaring hebben (eventueel als vrijwilliger). Er wordt verwacht dat men zich engageert om minimaal 5 cli√ęntsystemen per week te zien met een therapeutische mandaat.

  Onze afspraken rond de minimale praktijkervaring kan je hier nalezen.

  Getuigschrift

  Na het eindwerk en certificatie ontvangt de deelnemer een getuigschrift van de gevolgde opleiding afgeleverd door de VUB, met vermelding van de toegekende 70 ECTS studiepunten.
  Dit getuigschrift kan om ernstige en gemotiveerde redenen door de trainers worden uitgesteld.

  Erkenning

  Het getuigschrift van de opleiding voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling BVRGS.
  De erkenningsvoorwaarden van de BVRGS vind je hier terug.

  Afbeelding

   1. Inschrijvingsprocedure

   1. Je kan je aanmelden door het inschrijvingsformulier volledig in te vullen.

   2. Voeg bij het inschrijvingsformulier je cv en motivatiebrief toe of mail deze documenten na aanmelding zo snel mogelijk naar kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be

   3. Bij aanmelding vragen we een √©√©nmalige inschrijfkost van ‚ā¨ 200,00 te betalen binnen de 15 dagen en zeker voor het plaatsvinden van het intakegesprek.

   4. Op basis van je cv en motivatiebrief wordt je al dan niet uitgenodigd voor een intakegesprek van ca. 1u te Diest. Wanneer alle kandidaten op gesprek zijn geweest wordt de groep richting het einde van juni samengesteld en worden de geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht.

   5. Indien je niet weerhouden wordt voor de opleiding storten we de betaalde ‚ā¨ 200,00 aan je terug. Wanneer je zelf beslist om het intakeproces stop te zetten of bij selectie voor deelname zelf beslist om toch niet te starten, wordt deze ‚ā¨ 200,00 niet teruggestort.

   2. Opleidingsdagen en locatie

   De opleiding bestaat uit een totaal van 83 opleidingsdagen of 500 contacturen verspreid over 4 opleidingsjaren.
   De opleidingsdagen vallen niet op een vaste weekdag.
   We organiseren geen lesdagen op woensdagen, feestdagen en tijdens de Vlaamse schoolvakanties.

   Een opleidingsdag loopt telkens van 9u30 tot 16u30.

   De opleiding vindt plaats te Diest, op wandelafstand van het station. Max. 2 opleidingsdagen per jaar kunnen doorgaan op de campus van de VUB.

   Overzicht opleidingsdagen

   Hieronder vind je een overzicht van de lesdagen t.e.m. juni 2025.
   De overige dagen worden telkens per half jaar gepland en ruim op voorhand meegedeeld.

   Opgelet: de nog in te plannen dagen na juni 2025 vallen niet noodzakelijk op een dinsdag of vrijdag.

   • dinsdag 1/10/2024
   • dinsdag 15/10/2024
   • vrijdag 8/11/2024
   • vrijdag 22/11/2024
   • dinsdag 3/12/2024
   • dinsdag 10/12/2024
   • vrijdag 10/01/2025
   • dinsdag 21/01/2025
   • vrijdag 31/01/2025
   • dinsdag 11/02/2025
   • dinsdag 25/02/2025
   • dinsdag 11/03/2025
   • vrijdag 21/03/2025
   • vrijdag 4/04/2025
   • dinsdag 22/04/2025
   • dinsdag 6/05/2025
   • dinsdag 13/05/2025
   • dinsdag 3/06/2025
   • dinsdag 24/06/2025

   3. Studiegeld

   1. Inschrijvingsgeld

   Bij aanmelding via het inschrijvingsformulier vragen we een √©√©nmalige inschrijvingskost van ‚ā¨ 200,00 te betalen binnen de 15 dagen en zeker voor het intakegesprek. Deze inschrijvingskost kan¬†niet¬†betaald worden via de kmo-portefeuille.

   Beslis je zelf om je kandidatuur stop te zetten of niet te starten nadat je geselecteerd bent voor deelname, dan betalen we deze ‚ā¨ 200,00 niet terug.

   Word je niet weerhouden om deel te nemen, storten we deze ‚ā¨ 200,00 wel terug.

   2. Opleidingsgeld

   Het opleidingsgeld voor de 4 opleidingsjaren wordt bij deelname jaarlijks betaald via de studentenadministratie van de VUB en bedraagt:

   • jaar 1: ‚ā¨ 2.750,00
   • jaar 2: ‚ā¨ 2.890,00
   • jaar 3: ‚ā¨ 2.890,00
   • jaar 4: ‚ā¨ 2.890,00

   Net zoals het inschrijvingsgeld, wordt het betaalde opleidingsgeld niet teruggestort bij stopzetting van de opleiding.

   De betaling van het opleidingsgeld komt wel in aanmerking voor de kmo-portefeuille onder het thema Beroepsspecifieke competenties. Een aanvraag bij de kmo-portefeuille voor het opleidingsgeld dient te gebeuren via het registratienummer van de VUB: DV.O103793 (met de O van Opleiding).

   4. Opleidingsincentives

   – Vlaams Opleidingsverlof (Vlaams Gewest)

   Deze opleiding is onder registratienummer ODB-1002148 erkend voor Vlaams Opleidingsverlof op basis van studiepunten.

   – Betaald Educatief Verlof (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

   Voorafgaand aan de start van de opleiding zal er door de opleidingsverstrekker bij het Paritair Comité van de aanvragende deelnemer een erkenningsaanvraag voor de opleiding dienen te gebeuren. Indien de aanvraag erkend wordt, zal dit zijn op basis van contacturen.

   – Accreditatie RIZIV voor artsen/psychiaters

   Ben je arts/psychiater? Wanneer je bij inschrijving je RIZIV-nummer meegeeft, vragen we accreditatie aan bij het RIZIV.

   “De ervaringsgerichte Rapunzel-aanpak maakte deze opleiding tot een z√©√©r fijne ervaring die me zowel als professional, als als mens mee gevormd hebben. De ruime ervaring en uiteenlopende stijlen van de docenten, alsook hun kindgerichte benadering zorgde voor 4 fantastische en leerrijke jaren waar ik geen seconde spijt van heb!”

   Anoniem (2019-2023)

   “Naast de vele literatuur, creatieve technieken en stevige basisconcepten biedt deze opleiding vooral een ervaring. De opleiders slagen met behulp van ruimte, tijd, groepsprocessen en veiligheid erin je te doen stilvallen bij je eigen persoon en proces. Je neemt een lijfelijk weten mee terug naar je eigen leven en je werk als therapeut.”

   Chanou Vrijdaghs (2017-2021)

   “Een intense, inspirerende 4-jarige ontdekkingstocht waarbij je uitgenodigd wordt om jezelf als persoon en therapeut beter te leren kennen en vanuit je unieke interesses en kwaliteiten verder te ontwikkelen. Dit samen met een groep medetherapeuten en ervaren opleiders die voor steun, verschil, ruimte en een warme plek om te landen zorgen. Een verrijking voor het leven!”

   Anoniem (2017-2021)

   “Deze opleiding verrijkte me als therapeut en als mens. Ik ben dankbaar om op zo’n degelijke, warme, proces- en ervaringsgerichte, creatieve .. manier binnengeleid te zijn in ‘de wondere wereld van het therapeut zijn’. Waarbij je weet waar je begint en verrast bent waar je uitkomt. Daarnaast werkt de opleiding als therapeut ook als een echo door in je persoonlijk leven en weer omgekeerd. De vorming als mens en therapeut gaan hand in hand.”

   Isabelle Grootaers (2017-2021)

   “Dit is voor mij een volwaardige therapieopleiding omdat er niet alleen kennis wordt aangereikt, maar ook het individuele en groepsproces wordt begeleid. Er is uitvoerig ruimte gemaakt om je als therapeut te vormen. Om als mens ook gevormd te worden. Om als mens therapeutische gesprekken aan te gaan met cli√ęnten.”

   Tinne Haesendonck (2016-2020)

   “Tijdens de startrondes waar steeds ruimte voor wordt gemaakt, kun je tijdens moeilijke momenten op individueel of groepsvlak samen zoeken naar ‘goed genoeg’ mogelijkheden. Dat hebben we als therapeut ook te doen met onze cli√ęnten, samen zoeken naar mogelijkheden binnen de beperkingen of grenzen die we ervaren, en zo steeds in beweging blijven met oog voor kleine veranderingen die een verschil maken.
   Dus ‘practice as you preach’, dat maakt Rapunzel zeker waar.
   Zo krijgt elke cursist de kans om zijn eigen unieke leerproces door te maken binnen een unieke context.”

   Anoniem

   “De opleiding was voor mij erg waardevol!
   Mijn leerproces in Rapunzel was als een wandeling door mijn eigen kennen en kunnen: eerst jezelf leren kennen als persoon en als therapeut om zo samen wandelingen met anderen te kunnen maken.
   Ik heb geleerd welke paden ik graag bewandel en waarom, maar ook welke wat moeilijker zijn.
   Een leerproces waar ik erg dankbaar voor ben!”

   Marieke Deblock (2016-2020)

   “De opleiding vormt een stevig, gefundeerd en rijk huis waar je door diverse opleiders op diverse manieren wordt aangemoedigd om te ervaren en te exploreren zowel op persoonlijk als professioneel vlak,
   √©n het wordt na verloop van tijd ook een warm nest waar je kan bijtanken en gedragenheid van de groep kan ervaren.”

   Anoniem

   “Rapunzel is een oase van rust en veiligheid, waar je de tijd en de ruimte krijgt om te falen en nog eens te mogen proberen.
   Daarvoor alleen al is het een unieke plek.”

   Barbara Deryckere (2016-2020)

   “Een vierjarige ontdekkingsreis op een fijne, originele en speelse manier.”

   Anoniem

   “Opleiding met ruimte en aandacht voor je persoonlijk proces en persoonlijke visie.
   Kwalitatieve, gevarieerde opleiding. Inspirerend en uitdagend.
   Hoge werkinzet gevraagd, dit met een evenredig groot rendement.”

   Anoniem

   “De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit en de persoonlijke vorming. Verschillende stromingen uit de systeem therapie komen aan bod, waardoor je de kans krijgt om deze op een eigen manier te integreren in een professioneel kader. Verder wordt ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke vorming vanuit je eigen gezinscontext. Door zowel aandacht te besteden aan de professionele als persoonlijke vorming, ontwikkel je eigen identiteit als hulpverlener.”

   Anoniem

   “Aan de hand van videomateriaal, groepsgesprekken en rollenspelen worden de literatuur en theorie omgezet in praktijk! Naast de geschiedenis van de systeemtherapie met een kennismaking van de verschillende systeemvisies, wordt ook het werken met koppels en het werken met gezinnen en hun kleine of grote kinderen uitgediept. Ik hoor beelden, metaforen en creatieve oefeningen waarmee ik in het werkveld onmiddellijk aan de slag kan.”

   Anoniem

   “Wat ik zelf heel erg apprecieer in de opleiding is de mogelijkheid om binnen een groep van gelijkwaardige therapeuten in proces te gaan met het eigen gezin van oorsprong en andere relaties (partners, huidig gezin, andere (familiale) relaties). Daarnaast krijg je een kader waarbinnen je al deze processen leert plaatsen. De opleiding is meer gericht op proces dan op resultaat. De creatieve opdrachten geven ruimte om te exploreren op een niet dwingende, schoolse manier. Je verwerft meer stevigheid en vertrouwen in het werken met individuele cli√ęnten en in hoofdzaak met koppels en gezinnen.”

   Anoniem

   “Vertel het mij en ik zal vergeten. Toon het mij en ik zal het niet herinneren. Betrek mij erbij en ik zal het begrijpen.”
   De kracht van de opleiding zit in het samen ervaren, delen en ontdekken. Het verrast me wel wat je in die “ontmoeting” allemaal leert, over jezelf als persoon en als hulpverlener. Naast een theoretisch kader en concrete handvatten & methodieken, geeft de opleiding vooral een algemene “basis”- houding mee in het werken met gezinnen. Een houding die nochtans niet voorgeschreven wordt, maar die je zelf vormt gedurende de verschillende opleidingsjaren.”

   Anoniem

   “Zo’n mens-waardevolle opleiding.
   Zelfs al zou ik niet meer werken als therapeut, dan nog zou ik geen spijt hebben van de opleiding in Rapunzel.”

   Anoniem

   “Opleiding op mensenmaat met oog voor theorie, praktijk en eigen ontwikkeling.
   Ervaren opleiders die op weg met je gaan.”

   Anoniem

   “Er was eens de opleiding RGT… Een spannende reis van 15 bijzondere mensen vol avontuur, onverwachte obstakels en interessante figuren… De reis vraagt moed, durf en doorzettingsvermogen, maar de schat is groot: groei, krachten, wensen en dromen, waarden, verbondenheid… om therapeuten te worden met passie voor hun vak.”

   Anoniem

   “Een opleiding met een stevige basis, maar vooral met een uitnodiging om z√©lf aan de slag te gaan: verdiep je in de theorie, probeer het uit in de praktijk en reflecteer samen over het gehele proces.”

   Anoniem

   “Tijdens de opleiding bij Rapunzel word je ge√Įnspireerd in het systemisch werken met individuen, koppels en gezinnen. Het is een integratie van theorie, praktijk en persoonlijk proces. De opleidingsdagen staan voor zorg ontvangen, voeding krijgen om die in het werkveld te kunnen blijven geven.”

   Anoniem

   “Ik heb gekozen voor de Rapunzel opleiding omdat ik op zoek was naar een systeemgerichte opleiding waar de kaders en technieken doorleefd zijn. Wat ik nog nergens anders ben tegengekomen is de vanzelfsprekende, niet opdringerige ruimte waarin (inter)culturele thema’s ge√ęxploreerd kunnen worden en een authentieke vorm.”

   Anoniem

   “Aarzelend, zoekend, proberend, groeiend… in contact komen met jezelf in je hele “zijn”, de andere cursisten, de opleiders, de cli√ęnten… Worstelingen, aarzelingen, angst, pijn, verdriet, kwaadheid, maar ook vreugde en deugddoende ervaringen en woorden, alles wat m√©nselijk is in het leven komt aan bod, doorspekt met verhalen, metaforen, oude en nieuwe sprookjes en zoveel meer…
   Het “raakt” je en laat je niet meer los, is het een opleiding ? is het een hobby ? is het een passie ? is het een soort verliefdheid ? of is het een √©n √©n verhaal ?”

   Anoniem

   “Deze 4 jaren zijn intens geweest niet enkel als therapeut in opleiding maar ook als partner, mama, dochter, vriendin, collega,… Met de gevulde rugzak kan ik met voldoende zelfvertrouwen aan mijn nieuwe loopbaan beginnen op een creatieve professionele wijze dankzij een goede balans tussen de leertherapie en de theorie!”

   Anoniem

   “Deze opleiding biedt me inspiratie, zin en lef om nieuwe dingen uit te proberen; soms met succes dan weer niet. Maar ook dat is een onderdeel van wat we in deze opleiding mogen ervaren: als therapeut op zoek gaan naar je eigen ‘systemische stijl’ en krachten!”

   Anoniem

   “Een opleiding waarbij je al lerend kunt thuiskomen. Je wordt uitgedaagd in je persoonlijke groei maar je wordt vooral ook geaccepteerd in wie je bent.”

   Anoniem

   “Vier opleidingsjaren van denken en praten en oefenen in relationele termen. Van zoeken naar hoe de balans tussen geven en nemen werkzaam is, hoe evenwicht verworven wordt tussen onze noden en de ‘latten’ van de omgeving, tussen onze grondthema’s en die rondom ons, van het (ver)maken van beschermjassen en andere wegen om niet overspoeld te worden. Het was de moeite…”

   Anoniem

   “Hoe bevat je de intensiteit en rijkheid van de voorbije vier opleidingsjaren in woorden?!
   De opleiding neemt je mee in een ervaringsgericht leerproces.
   Voor mij komt het neer op verbondenheid leren verkennen, voelen, nieuwsgierig bevragen, maken, verbreken, … Dit met cli√ęntsystemen, jezelf, partner, familie, collega’s, vrienden. Met verhalen uit het verleden, heden en de toekomst. Met een opleidingsgroep die op het einde zussen zijn geworden.
   Zowel professioneel als persoonlijk ben ik gegroeid en heb ik de nodige meststoffen meegekregen om dit te blijven doen. Bedankt!”

   Elisa Bellefroid

   “‘Een beklijvende reis’: een reis waarin je niet enkel jezelf als therapeut, maar ook als persoon beter leert kennen.
   Wat me persoonlijk aansprak en zal bijblijven is de experi√ęnti√ęle, beeldende manier van werken tijdens de opleiding.”

   Anoniem

   “Al dagen zoek ik naar de juiste woorden om mijn ervaring rond deze opleiding te omschrijven …
   Er bestaan echter geen woorden die kunnen weergeven hoe intens deze beleving was … Maar ze bracht mij levenslange rijkdom zowel als professioneel hulpverlener maar evenzeer als mens, partner, (plus)-mama, dochter, zus, collega …”

   Anoniem

   “Een opleiding met oog voor uniciteit: persoonlijke krachten worden versterkt en authenticiteit wordt aangemoedigd.
   Als therapeut kunnen groeien door stevige theoretische kaders en creatieve input vanuit Rapunzel.”

   Anoniem

   “We zijn niet het individu, hoe hard we dat ook zouden wensen.
   We zijn ook niet collectief.
   We zijn de verbondenheid. We zijn wie we liefhebben.”

   Guillaume Van der Stichelen

   Bekijk ook deze gerelateerde opleidingen

   Heb je nog vragen?

   Bekijk alle veelgestelde vragen hier