Vorming op maat

Vanuit de jarenlange ervaring wil Rapunzel vzw graag haar deskundigheid aanbieden om ook voor jouw organisatie een gepast programma te begeleiden.

Vorming op maat

Visie

Elke hulp- en zorgorganisatie dient het hoofd te bieden aan constante veranderingen en wordt uitgedaagd om verder te groeien en zich te ontwikkelen. Groei vraagt een zorgvuldig balanceren tussen stabiliteit en verandering, tussen rust en beweging, tussen zekerheid en weer los laten. Te veel stabiliteit kan leiden tot stagnatie; te veel en te snelle veranderingen kunnen leiden tot chaos.

Dit goed balanceren vergt van alle medewerkers, zowel op het niveau van de taak als op het niveau van de relationele samenwerking, heel wat kennis en vaardigheden. Vanuit haar eigenheid zal iedere organisatie, naar best vermogen, antwoord geven op de uitdagingen die zich op dit moment voordoen. Dit betekent evenwel ook dat iedere organisatie specifieke noden heeft i.v.m. vorming en training.

Ervaringen van klanten

“Medewerkers denkkaders aanreiken die ondersteunend zijn binnen het dagelijks werk met onze doelgroep, vinden we binnen onze organisatie bijzonder belangrijk.
Gezien de ingrijpende invloed van hechting op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, kozen we afgelopen jaar ervoor alle teams onder te dompelen in het denkkader rond hechting.
We kozen bewust om dit vormingsmoment te laten begeleiden door docenten van Rapunzel, waardoor theoretische kadering vlot kon worden afgestemd op de realiteit van de hulpverlening.”

Joris Van den Baere – Directeur vzw Jeugdhulp Don Bosco

“In interactie, met een individu of met de groep.
Theorie afgewisseld met praktijkoefeningen. Samen luisteren, kijken, voelen en doen.
Proeven van de expertise van de docenten.
Zo werden we ingeleid tot verschillende systemische perspectieven en methodieken.
Een verruiming van onze werking!”

Eline Van Roy – psychologe OBC De Waai

“Hechting als nieuwe invalshoek in het kijken naar en werken met kinderen/jongeren/gezinnen maar ook in het leren kennen van jezelf als hulpverlener.
Een verrijkende vorming afgestemd op de eigenheid van elk van onze teams!”

Nele Lekens – coördinator OBC De Waai

Soorten programma’s

1- Inhoudsgerichte, taakgerichte programma’s

Alle thema’s uit het vormingsaanbod van Rapunzel vzw kunnen als in-service training aangevraagd worden.

 • Initiatie gespreksvaardigheden
 • Initiatie systeem- en contextgericht werken
 • Zorgdragende organisatie (zelfzorg en zorg voor de ander)
 • Leiding geven
 • Omgaan met agressie en geweld

2 – Procesgerichte, relatiegerichte programma’s

 • Reflecteren op en verbeteren van de onderlinge samenwerking
 • Omgaan met weerstand en spanningen binnen het team en werken met groepsdynamische processen
 • Creëren van een groeibevorderende omgeving
 • Werken met groepsdynamische processen
 • Teamcoaching

3 – Supervisie en intervisie

 • Individuele of teamsupervisies
 • Opstarten en begeleiden van intervisiegroepen
 • Opstarten en begeleiden van intervisiegroepen

Manier van werken

Alles wat Rapunzel doet vertrekt vanuit een dynamische systeemvisie.

We gaan er van uit dat niets op zichzelf staat maar steeds verbonden is en in wisselwerking staat met een bredere context.

Tevens zijn we ervan overtuigd dat elke medewerker en elke organisatie hun beste krachten inzetten om tot bevredigende resultaten te komen. Dit impliceert respect voor de huidige situatie en vormt de vertrekbasis van onze procesmatige aanpak.

Aansluiting zoekend bij de visie en de noden van de organisatie en de medewerkers zijn enkele belangrijke vragen:

 1. Waar staan we nu?
 2. Wat is er gaande?
 3. Wat missen we?
 4. Waar willen we naar toe?
 5. Wat hebben we hierbij nodig aan support?

Vanuit de ervaring (experiëntieel) en met aandacht voor de context, stimuleren we de groei en ontwikkeling zowel op vlak van de taak als op vlak van de samenwerking.

Procedure

Vraag

Na de telefonische aanvraag (of via het contactformulier) en een globale verkenning van de vraag, gaan we na of we de vraag vanuit Rapunzel kunnen beantwoorden en bij welke trainer we dan het best terecht kunnen.

Gesprek

Vervolgens doen we een voorstel van programma en prijs.

Deze stap is kosteloos.

Indien het nodig blijkt de vraag grondiger te verkennen om het juiste programma te kunnen aanbieden (voortraject), wordt dit wel in rekening gebracht.

Overeenkomst

Uiteindelijk wordt een overeenkomst gemaakt omtrent programma, datum en plaats, trainer, prijs, vervoerkosten, annulering, …

Vragen of interesse?

Contacteer ons op info@rapunzelvzw.be